Pædagogiske Pejlemærker
Publiceret den 11. juli 2015 til ingen

1. Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag

Alle børn og unge har ret til positiv voksen kontakt hver dag og udsatte børn

unge har et særligt behov, for at blive set og få omsorg. Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse.

                                                                          

  • i Mundi arbejder vi med anerkendende tilgang, både til børnene og hinanden. Det sikre et miljø med varme og omsorg.  Vi har en struktur hvor vi gerne arbejder i mindre grupper, på den måde får medarbejderne set alle børn hver dag. Og kan være nærværende og tilgængelig.


2. Inklusion og fællesskab - børne- og ungefællesskaber til alle

Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder.  Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er

central.             

                                                                     

  • I Mundi er alle børn rigtige.  Mennesket lærer af succes og vi tager således udgangspunkt i det barnet kan, og det der går godt.  Børnenes kompetencer og potentialer, herunder kultur, er omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde, for alle vores børn.  Når vi planlægger arbejdet tages der udgangspunkt i dette, og børnene deles i gruppe, der giver de bedste muligheder for succes, trivsel, udvikling og læring.

3. Sprogindsatsen - muligheder gennem sprog

Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for fælles sprog.

  • I Mundi ønsker vi en hverdag med nærvær. Dette sådan at barnet kan folde sproget ud, og hente støtte, opmuntring og læring hos de voksne. Alle børn sprogvurderes og efterfølgende laves der evt. handleplan, sammen med barnets kontaktvoksne. Og med forældrene hvis der skal ydes særlig fokuseret indsats. Medarbejderne gør sig umage med, at italesætte hverdagen og alle dens nuancer.

4. Forældresamarbejde - forældrepartnerskab

Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel.

Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del

Af et partnerskab.

                                                                     

  • I Mundi ønsker vi at se barnet i et helhedsperspektiv, derfor er forældresamarbejdet vigtigt.  Alle familier får en kontakt voksen.  Når familien / barnet starter tilbydes der en startsamtale, hvor vi bl.a. spørger til, hvad de mener et godt børneliv er. Derudover har vi en samtale når barnet har været her mellem 3 - 6 måneder, lederen deltager, så vidt muligt, til denne samtale, for at sikre kvaliteten af vores arbejde. Der tilbydes derudover en årlig samtale, og naturligvis hvis der opstår yderligere behov. Alt materiale vedr. forældresamarbejdet findes også på engelsk. Det er alles ansvar at alle børn har det godt, derfor bruger vi forældrerådet til at vurdere hvad der rør sig i forældregruppen, generelt.

5. Sammenhæng - også i overgange

Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang.

                                                                    

  • Når et vuggestuebarn skal flyttes til børnehaven, planlægger en voksen fra afdelingen barnet kommer fra og en voksen fra afdelingen barnet skal til, hvorledes overgangen skal foregår. Der aftale besøg og mulighed for kontakt til børnene og de nye voksne. Der tages, så vidt overhovedet muligt, højde for, at børn flyttes i grupper eller to og to. Medarbejderen der kender barnet overlevere "gode ting at vide" om barnet. Forældrene opfordres til at besøge den nye afdeling, og de tilbydes en samtale efter ca. 3 måneder.

 

I 2016 kommer afsnittet om overgange til skolen, da vi ikke har børn i skolealderen, endnu. Der vil dog komme en medarbejder i klyngens overgangsgruppe til skole og fritidshjem.

6. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for

refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog, omkring deres pædagogiske praksis.  I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions

børne- og unge-gruppe og øvrige lokale forhold.

                                                                    

  • I Mundi har vi netop udviklet 6F modellen som tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang. Denne model bruges fremadrettet som en systematisk metode, når noget skal i "fokus". På personalemøder arbejder vi dels overordnet og dels praksisnært med vores pædagogiske praksis. Vi er optaget af, at tingene skal give mening, og undersøger mangfoldigheden af øvelser, der kan åbne for refleksion.